Warunki użytkowania

Akceptacja warunków

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś poniższe warunki. Jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, powinieneś natychmiast opuścić tę Witrynę. Swissdigital Branding Sarl. i / lub jej podmioty stowarzyszone (łącznie “SDD”) zastrzega sobie prawo do aktualizacji WARUNKÓW UŻYTKOWANIA (“TOU”) w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszych Warunków, SDD będzie mieć prawo do dochodzenia prawnych i sprawiedliwych środków zaradczych.

Zawartość naszej strony internetowej

Zawartość Witryny obejmuje między innymi tekst, obrazy, dane, punkty widzenia, sugestie, strony internetowe i łącza oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Niniejsza Witryna i jej zawartość są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Chociaż SDD podjęło próbę dostarczenia dokładnych informacji na tej stronie internetowej, nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji. SDD może zmienić zawartość dostępną na tej stronie internetowej lub wymienione produkty w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ. SDD NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW.

Zawartość oprogramowania

SDD lub jej licencjodawcy są właścicielami i zachowują wszelkie prawa, w tym wszelkie obowiązujące prawa własności intelektualnej, do całego oprogramowania na tej stronie, zarówno w formie źródłowej, jak i binarnej, przykładowego kodu, interfejsów API, zestawów SDK, powiązanej dokumentacji i innych powiązanych materiałów (łącznie “Zawartość oprogramowania”).

O ile użytkownik nie uzyskał odpowiedniej licencji na mocy innej umowy zawartej między nim a SDD, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw ani licencji na Zawartość Oprogramowania:

-inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, dzielenia, adaptacji, implantacji lub wdrażania innych prac pochodnych dotyczących Zawartości Oprogramowania;

-badać wewnętrznej implementacji produktów SDD, uzyskiwać kodu źródłowego produktu lub kraść praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób; i/lub

-ujawnij wyniki wszelkich testów porównawczych.

Korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej

Nie będziesz korzystać z tej Witryny i/lub Treści Witryny w żadnym celu, który jest nielegalny lub zabroniony przez niniejsze Warunki, w związku z jakimikolwiek nielegalnymi celami lub w celu nakłaniania do wykonywania jakichkolwiek nielegalnych działań lub działań, które naruszają prawa SDD lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Nie będziesz uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do żadnej części tej Witryny ani do żadnej z usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, ani do żadnych innych systemów lub sieci podłączonych do dowolnego serwera SDD.

Nie będziesz podejmować żadnych działań, które nadmiernie obciążą tę Witrynę, w tym między innymi jej infrastrukturę, systemy i sieci.

Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania prób uzyskania jakichkolwiek Treści Witryny w jakikolwiek sposób, który nie jest celowo dostępny za pośrednictwem tej Witryny, lub korzystania z jakichkolwiek ręcznych lub automatycznych procesów, urządzeń, programów, algorytmów lub metod w celu uzyskania dostępu, uzyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części lub treści tej Witryny.

Użytkownik nie może testować za pomocą skanowania lub innych środków podatności tej Witryny lub jakichkolwiek sieci połączonych z tą Witryną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania tej Witryny i usług oferowanych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Zabrania się wyszukiwania wstecznego, śledzenia lub podejmowania prób śledzenia jakichkolwiek informacji o innych użytkownikach lub odwiedzających SDD lub tę Witrynę, a także wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek informacji lub usług oferowanych na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Zabrania się zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania tej Witryny i korzystania z niej przez inne osoby w jakikolwiek sposób, w tym między innymi za pomocą dowolnego urządzenia, oprogramowania lub programu.

Korzystając z tej Witryny i jej zawartości, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i etyki społecznej. Zabrania się korzystania z tej Witryny i jej zawartości w celu tworzenia, czytania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które są niezgodne z prawem, naruszają prawa innych osób lub zakłócają porządek społeczny i podważają stabilność społeczną. Nie będziesz korzystać z tej Witryny i jej zawartości w celu angażowania się w jakiekolwiek działania zagrażające bezpieczeństwu cybernetycznemu i systemom komputerowym.

Znak towarowy

Wszystkie znaki towarowe i logo wyświetlane, wspomniane lub w inny sposób użyte w tej Witrynie są własnością SDD lub jej licencjodawców, jeśli ma to zastosowanie. Nie wolno ci używać żadnego z tych znaków towarowych lub logo w jakikolwiek sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody SDD lub takich licencjodawców, jeśli ma to zastosowanie.

Prywatność

Polityka prywatności SDD ma zastosowanie do wykorzystywania danych osobowych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że SDD może wykorzystywać takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Konta i profile użytkowników

Aby uzyskać dostęp do tej Witryny lub uzyskać określone funkcje lub usługi naszej Witryny, może być wymagane utworzenie konta, skonfigurowanie profilu użytkownika lub pobranie oprogramowania SDD. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania SDD dotyczące określonych funkcji lub usług. W przypadku sprzeczności między takimi dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami, dodatkowe warunki będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do wyżej wymienionych określonych funkcji lub usług.

Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszować swojej tożsamości w celu uzyskania dostępu do niniejszej Witryny. Jeśli jakakolwiek część Witryny wymaga utworzenia konta lub skonfigurowania profilu użytkownika, podane informacje muszą być zgodne z prawdą i dokładne. Zgadzasz się przechowywać informacje o swoim koncie w sposób bezpieczny i poufny oraz nigdy nie zezwalać innej osobie lub podmiotowi na dostęp do Twojego konta lub profilu przy użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, w przeciwnym razie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez SDD lub innych użytkowników lub odwiedzających tę Witrynę.

SDD zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub usunięcia Twojego postu, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do Witryny oraz może zachować lub usunąć Twoje informacje lub treści.

Prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, cała zawartość tej witryny jest chroniona prawami autorskimi SDD lub odpowiednich licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody SDD lub innych powiązanych stron, jakiekolwiek treści na stronie internetowej nie mogą być powielane, modyfikowane, promowane, rozpowszechniane, fotokopiowane, odtwarzane, demontowane, poddawane inżynierii wstecznej, dekompilowane, łączone lub przesyłane za pomocą hiperłączy, ładowane na inne serwery w “metodzie lustrzanego odbicia”, przechowywane w systemie wyszukiwania informacji lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób.

Dostępność produktu

Dostępność produktów i usług opisanych w tej Witrynie oraz opisy takich produktów i usług mogą różnić się w Twoim kraju lub regionie i obejmować produkty i usługi, które nie zostały wprowadzone w Twoim kraju lub regionie. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub agentem SDD, aby uzyskać informacje na temat konkretnych produktów i/lub usług.

Linki do stron trzecich

Chociaż linki do stron internetowych osób trzecich mogą być zawarte na tej stronie dla Twojej wygody, SDD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość takich stron internetowych. Podczas korzystania z takich witryn może być konieczne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami korzystania i wyrażenie na nie zgody. Ponadto, link do strony internetowej strony trzeciej nie oznacza, że SDD popiera tę stronę lub produkty lub usługi, o których w niej mowa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani SDD, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne i/lub przykładowe szkody, w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę danych i/lub utratę działalności w związku z niniejszą witryną lub korzystaniem z niej lub niemożnością korzystania z niej lub poleganiem na treściach zawartych w niniejszym dokumencie, nawet jeśli SDD zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez SDD w jakiejkolwiek umowie sprzedaży, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, SDD nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tej stronie internetowej, niezależnie od przyczyny odpowiedzialności lub teorii deliktu, na której się opiera.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Zgadzasz się, że Twój dostęp i wszystkie powiązane działania na lub za pośrednictwem tej Witryny będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Zgadzasz się, że wszelkie spory między stronami wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Twoim dostępem i wszelkimi powiązanymi działaniami na lub za pośrednictwem tej Witryny będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Fuzhou w prowincji Fujian w Chińskiej Republice Ludowej.