Warunki korzystania

Akceptacja Warunków

Wchodząc na tę Stronę internetową, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na poniższe warunki.Jeżeli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, powinieneś natychmiast opuścić tę Stronę.Swissdigital Branding Sarl.i/lub jej podmioty stowarzyszone (łącznie „SDD”) zastrzegają sobie prawo do aktualizacji WARUNKÓW KORZYSTANIA („WU”) w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika.W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień Warunków użytkowania, SDD będzie mieć prawo do dochodzenia legalnych i uczciwych środków zaradczych.

Treść naszej witryny

Zawartość Witryny obejmuje między innymi tekst, obrazy, dane, punkty widzenia, sugestie, strony internetowe i łącza oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem.Niniejsza Witryna internetowa i jej zawartość są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody.Chociaż firma SDD starała się podawać dokładne informacje na tej Stronie internetowej, nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w zakresie dokładności i kompletności informacji.SDD może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić zawartość dostępną w tej Witrynie lub wymienione produkty.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.SDD NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZA SIĘ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM M.in. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. MENT.

Zawartość oprogramowania

Firma SDD lub jej licencjodawcy są właścicielami i zachowują wszelkie prawa, w tym wszystkie obowiązujące prawa własności intelektualnej, do całego oprogramowania znajdującego się na tej stronie internetowej, zarówno w formie źródłowej, jak i binarnej, przykładowego kodu, interfejsów API, zestawów SDK, powiązanej dokumentacji i innych powiązanych materiałów (łącznie „Oprogramowanie Treść").

O ile nie uzyskałeś odpowiedniej licencji na mocy innej umowy zawartej pomiędzy Tobą a SDD, żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie przyznaje Ci żadnych praw ani licencji na Treść oprogramowania i nie będziesz:

·konstruować wstecznie, dekompilować, dezasemblować, dzielić, adaptować, implantować lub wdrażać inne prace pochodne dotyczące Treści Oprogramowania;

·badania wewnętrznego wdrożenia produktów SDD, uzyskiwania kodu źródłowego produktu lub kradzieży praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób;i/lub

·ujawnić wyniki wszelkich testów porównawczych.

Korzystanie z tej witryny

Nie będziesz korzystać z tej Witryny i/lub Treści Witryny w jakimkolwiek celu, który jest nielegalny lub zabroniony przez Warunki korzystania, w związku z jakimikolwiek nielegalnymi celami lub w celu nakłaniania do wykonania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub działań, które naruszają prawa SDD lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Nie uzyskasz nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części tej Witryny lub do jakichkolwiek usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, ani do jakichkolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do dowolnego serwera SDD.

Nie będziesz podejmować żadnych działań, które spowodują nadmierne obciążenie tej Witryny, w tym między innymi jej infrastruktury, systemów i sieci.

Nie będziesz uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści Witryny w żaden sposób, który nie jest celowo dostępny za pośrednictwem tej Witryny, ani nie będziesz używać żadnego ręcznego lub automatycznego procesu, urządzenia, programu, algorytmu lub metod w celu uzyskania dostępu, uzyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części lub zawartość tej witryny.

Nie będziesz testować poprzez skanowanie lub w inny sposób podatności tej Witryny lub jakichkolwiek sieci podłączonych do tej Witryny, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania tej Witryny i usług oferowanych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.Zabrania się wyszukiwania wstecznego, śledzenia lub prób śledzenia jakichkolwiek informacji innych użytkowników lub osób odwiedzających SDD lub tę Stronę internetową, a także wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek informacji lub usług oferowanych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Nie będziesz w żaden sposób zakłócać ani próbować zakłócać prawidłowego działania tej Witryny ani korzystania z niej przez inne osoby, w tym między innymi za pomocą dowolnego urządzenia, oprogramowania lub programu.

Korzystając z niniejszego Serwisu i jego treści, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i przestrzegać zasad etyki społecznej.Nie będziesz używać tej Strony i jej zawartości do tworzenia, czytania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które są nielegalne, naruszają prawa innych osób lub zakłócają porządek społeczny i podważają stabilność społeczną.Nie będziesz używać tej Witryny i jej zawartości do angażowania się w jakąkolwiek działalność zagrażającą bezpieczeństwu cybernetycznemu i jakiemukolwiek systemowi komputerowemu.

Znak towarowy

Wszystkie znaki towarowe i logo wyświetlane, wspomniane lub w inny sposób wykorzystywane w tej Witrynie są własnością firmy SDD lub jej licencjodawców, zgodnie z określeniem, jeśli ma to zastosowanie.Nie wolno Ci używać żadnego z tych znaków towarowych ani logo w jakikolwiek sposób bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody firmy SDD lub odpowiednich licencjodawców.

Prywatność

Polityka prywatności SDD ma zastosowanie do wykorzystania danych osobowych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem.Korzystając z tej Strony, zgadzasz się, że SDD może wykorzystywać takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Konta i profile użytkowników

Aby uzyskać dostęp do tej Strony internetowej lub uzyskać określone funkcje lub usługi naszej Strony internetowej, może być konieczne utworzenie konta, skonfigurowanie profilu użytkownika lub pobranie oprogramowania SDD.Mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania SDD dotyczące niektórych funkcji lub usług.W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy takimi dodatkowymi warunkami a Warunkami korzystania, dodatkowe warunki będą miały pierwszeństwo w przypadku wyżej wymienionych niektórych funkcji lub usług.

Nie możesz podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszować swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do tej Witryny.Jeśli jakakolwiek część Witryny wymaga utworzenia konta lub skonfigurowania profilu użytkownika, podane przez Ciebie informacje muszą być zgodne z prawdą i dokładne.Zgadzasz się zachować bezpieczeństwo i poufność informacji o swoim koncie oraz nigdy nie pozwalać innej osobie lub podmiotowi na dostęp do Twojego konta lub profilu przy użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, w przeciwnym razie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez SDD lub innych użytkowników lub odwiedzających tę Stronę internetową.

SDD zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub usunięcia Twojego wpisu, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do Witryny, a także może zachować lub usunąć Twoje informacje lub treści.

Prawo autorskie

Cała zawartość tej Witryny jest chroniona prawami autorskimi firmy SDD lub odpowiednich licencjodawców, chyba że określono inaczej.Bez uprzedniej pisemnej zgody SDD lub innych powiązanych stron, żadna treść Strony nie może być powielana, modyfikowana, promowana, rozpowszechniana, kopiowana, odtwarzana, deasemblowana, poddawana inżynierii wstecznej, dekompilowana, łączona lub przesyłana za pomocą hiperłączy, ładowana na inne serwery w „ metoda lustrzana”, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub wykorzystywana w inny sposób przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób.

Dostępność produktu

Dostępność produktów i usług opisanych w tej Witrynie oraz opisy takich produktów i usług mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu i obejmować produkty i usługi, które nie zostały wprowadzone na rynek w Twoim kraju lub regionie.Aby uzyskać informacje na temat konkretnych produktów i/lub usług, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub agentem SDD.

Linki do stron trzecich

Chociaż dla Twojej wygody w niniejszej Witrynie mogą znajdować się łącza do Witryn osób trzecich, firma SDD nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek takich Witryn.Podczas korzystania z takich Stron internetowych może być konieczne zapoznanie się i zaakceptowanie obowiązujących zasad użytkowania.Ponadto łącze do Strony internetowej strony trzeciej nie oznacza, że ​​SDD popiera tę witrynę lub produkty lub usługi w niej wymienione.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ani SDD, ani żadna z jej spółek stowarzyszonych, zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne i/lub przykładowe szkody, w tym między innymi utratę zysków lub przychodów, utratę danych i/lub utratę działalności w związku z niniejszą Stroną internetową lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej Strony internetowej lub poleganiem na treściach zawartych w niniejszej witrynie, nawet jeśli SDD zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.Jeżeli w jakiejkolwiek umowie sprzedaży SDD nie uzgodniło inaczej na piśmie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, SDD nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte w niniejszym Serwisie, bez względu na przyczynę odpowiedzialności lub teorię deliktu, na której się ona opiera.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Wyrażasz zgodę na to, że Twój dostęp i wszystkie powiązane działania w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej.Zgadzasz się, że wszelkie spory między stronami wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami korzystania lub Twoim dostępem i wszystkimi powiązanymi działaniami w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Fuzhou w prowincji Fujian w Chińskiej Republice Ludowej.